• O nama

    O nama

Povijest tvrtke

Servis i promet oružja i opreme Arms Service and Trading Utemeljeno / established in 1987 Velika Gorica

Prije svega potreban je kraći osvrt na ne tako daleku povijest hrvatskog puškarstva.

Bez obzira na vrijeme i društveno ustrojstvo, održavanje oružja i opreme je zahtjevna grana društvene i privatne djelatnosti.

U Zagrebu poslije II. Svjetskog rata postojale su četiri puškarske radionice i trgovine oružjem. Vlasnici su bili Kočanda, Borownik,Vidović i Politz. Tvrtke su djelovale na početku 1948. godine dok nije stupio na snagu Zakon o nacionalizaciji. Navedene tvrtke ušle su u sustav poduzeća ratnih vojnih invalida pod nazivom „Vepar". Negdje u isto vrijeme Lovački savez Hrvatske otvara prodavaonicu lovačkog oružja, pribora i streljiva, pod nazivom „Lovac". Početkom pedesetih godina dolazi do spajanja ovih dviju radnih organizacija u jedinstvenu organizaciju pod imenom „Lovac", koja i danas ima dvije prodavaonice u Zagrebu - u Ulici Nikole Tesle te u Varšavskoj ulici. Radionica koja se uspješno bavi popravkom oružja i izradom kundaka nalazi se na istoj adresi u Ulici Nikole Tesle, na prvom katu u dvorištu. U to vrijeme još su dvije radionice djelovale na području grada Zagreba. Društvena radionica „JELEN" u Dubravi koja se bavila proizvodnjom sačmenog i poznatog diabolo streljiva za zračno oružje. Druga radionica bila je privatna zanatska radnja u vlasništvu Ilije Tomaševića u Maksimirskoj ulici. Međutim, Tomaševićeva se radionica zatvara šezdesetih godina jer je vlasnik prešao u društveni sektor.

U sljedečih dvadesetak godina naglo se povećao broj lovačkih društava u Hrvatskoj, a o streljačkim sportskim društvima da i ne govorimo. Broj korisnika naoružanja također se naglo povećao. Ukazala se realna potreba za otvaranjem novih kvalitetnih radionica za održavanje i popravak svih vrsta naoružanja. Početkom 1987. godine otvara se radionica za popravak lovačkog i sportskog oružja u Velikoj Gorici, pod imenom „JELEN". Osnivaći su dva iskusna majstora puškara. Prvi je BRANKO IGNAC KONČIĆ (rođen 1947. godine), izučeni vojni puškar i majstor specijaliziran za metalne dijelove naoružanja, a drugi je ZDENKO SEVER (rođen 1957. Godine), majstor puškar specijaliziran za drvene dijelove naoružanja koji je zanat izučio u RO „Lovac". Bila je to odlična kombinacija za uspješno obavljanje te tako potrebne i tražene djelatnosti.

„Jelen" je ubrzo postao poznat širom Hrvatske po kakvoći usluga i umjerenim cijenama. Tvrtka se, osim servisiranja, bavila i maloprodajom lovačkog i sportskog oružja, streljiva i opreme, a krajem 80-tih godina „Jelen" se seli u Rakitovec u Turopolju. U Domovinskom ratu djelatnici „Jelena", njih ukupno petorica zaposlenih, aktivno se uključuju u proizvodnju, prepravljenje i popravljanje više vrsta oružja, ne samo sportskog i lovačkog.

Pune tri godine, od 1991. do 1994. godine, zaposlenici „Jelena" kao stručnjaci za oružje provode na prvim crtama bojišnice. Vlasnici, Sever i Končić ulaze u pričuvni sastav MUP-a. No „Jelen" će ostati u zapisima MUP-a i MORH-a kao organizator više izložbi naoružanja i to:

  • Smotra pripadnika specijalne policije i naoružanja policijske uprave Sisak koja se održala 18. siječnja 1992 na stadionu Segeste. Smotru je obavio zapovjednik Specijalnih jedinica MUP-a RH gospodin IVAN JARNJAK
  • Izložba oružja i streljiva u Velikoj Gorici koja se održala u Centru za kulturu Juraj Kokot 12. veljače 1993. godine, a koju je otvorio general ANTUN TUS
  • Izložba oružja pod nazivom „Čime se branila Hrvatska". Suorganizatori su bili Hrvatski povijesni muzej i „Jelen", pod pokroviteljstvom MORH-a. Izložba se održala u Domu Hrvatske vojske 30. svibnja 1994. godine u Zagrebu. Kataloške jedinice odlično i stručno obradio je profesor JANKO JELIČIĆ.

„Jelen" je također suosnivać Hrvatskog ceha proizvođača, trgovaca i servisera lovačkog oružja streljiva i opreme.
Radionica „Jelen" ponosi se svojim učenicima koji su završili naukovanje i postali poštovani djelatnici u pravosudnoj policiji, vojsci, MUP-u, kao i puškarski majstori u privatnom sektoru. Jedan od njih je i MIROSLAV KAVUR koji nastavlja tradiciju radionice „Jelena" pod nazivom „Servis oružja i opreme KAVUR" -Velika Gorica.

Servis oružja i opreme „Kavur" za osnovnu djelatnost ima popravak, prepravak, renoviranje, restauriranje, bruniranje, eloksiranje, posrebrivanje, niklanje, pozlatu, izradu kundaka po mjeri, izradu korica, graviranje u drvu i metalu, montiranje nišanskih i optičkih sprava te upucavanje. Uz navedenu osnovnu djelatnost radionica „Kavur" kao ugovoreni vanjski suradnik Hrvatskog restauratorskog zavoda obavlja i restauraciju povijesnog alkarskog oružja.

Puškar
Branko Ig. Končić

 

 

Arms Service and Trading Service and Trading Established / established in 1987 Velika Gorica
First of all, a shorter look at the not so far history of Croatian puppetry is needed.
 
Regardless of the time and social organization, the maintenance of weapons and equipment is a demanding branch of social and private activity.
 
In Zagreb after II. World War II there were four gunshots and weapons shops. The owners were Kocand, Borownik, Vidovic and Politz. The companies operated at the beginning of 1948 until the Nationalization Act came into force. The listed companies entered the system of war veterans, called "Vepar". At the same time, the Hunting Association of Croatia opened a hunting weapon, accessories and ammunition called "The Hunter". At the beginning of the 1950s, these two workshops were merged into a unique organization called "The Hunter", which still has two stores in Zagreb - at Nikola Tesla Street and in Warsaw Street. The workshop that successfully deals with gun repair and counterfeiting is located on at the same address in Nikola Tesla street, on the first floor of the yard. At that time, two workshops were operating in the city of Zagreb, a social workshop "JELEN" in Dubrava, dealing with the production of firearms known as Diabolo Ammunition. The second workshop was a private craftwork owned by Ilija Tomašević in Maksimirska Street. However, Tomasevic's workshop closed in the 1960s as the owner moved to the social sector.
 
In the next twenty years the number of hunting societies in Croatia has increased rapidly, and the sports companies are not talking about it. The number of users of armaments also increased sharply. There was a real need for opening new quality workshops for the maintenance and repair of all types of weapons. At the beginning of 1987, a workshop for the repair of hunting and sporting weapons in Velika Gorica was opened under the name "JELEN", which was founded by two experienced masters of gunfire: the first was BRANKO IGNAC KONČIĆ (born 1947), a trained military gunman and master specializing in metal and the other is Zdenka Sever (born in 1957), a master rifle specializing in wooden armaments that he learned in RO "Lovac". It was a great combination for successful performance and the required and required activities.
 
"Jelen" soon became known throughout Croatia for its quality of service and moderate prices. In addition to servicing, the company also engaged in hunting and sporting weapons, ammunition and equipment retail, and in the late 80's the "Jelen" moved to Rakitovec in Turopolje. In the Homeland War, "Jelena" employees, with a total of five employees, are actively involved in the production, reconstruction and repair of several types of weapons, not just sports and hunting.
 
For three years, from 1991 to 1994, "Jelena" employees as weapons specialists are conducting on the front lines of the battlefield, while the owners, Sever and Končić, are part of the reserve composition of the MUP, but "Jelen" will remain in the MoI records and MORH as the organizer of several weapons exhibitions, namely:
 
Meeting of members of the Special Police and Armed Forces Police Department of Sisak held on January 18, 1992 at the Segeste Stadium. This was done by the Commander of the Special Forces of the Interior Ministry of the Republic of Croatia Mr. IVAN JARNJAK
Exhibition of Weapons and Ammunition in Velika Gorica held at the Center for Culture Juraj Kokot on February 12, 1993, opened by General ANTUN TUS
A weapons exhibition titled "What defended Croatia". The co-organizers were the Croatian History Museum and "Jelen", under the patronage of the Ministry of Defense. The exhibition was held at the Croatian Army House on May 30, 1994 in Zagreb. The department stores were excellent and professionally crafted by Professor JANKO JELIČIĆ.
"Jelen" is also a cofounder of the Croatian guild of manufacturers, traders and hunting weapons of ammunition and equipment.
Workshop "Jelen" is proud of its students who have graduated and become respected employees in the judicial police, army, MUP, and puppet masters in the private sector. One of them is MIROSLAV KAVUR who continues the tradition of "Jelena" workshop titled "KAVUR weapons and equipment service" -Velika Gorica.
 
The repair service, repair, renovation, restoration, bruning, anodizing, sandblasting, nickel plating, gauze making, tailor-made reels, carving, wood engraving and metal engraving, fitting of nišan and optical devices, and shooting are the main services for weapons and equipment "Kavur" In addition to the mentioned basic activity, the workshop "Kavur" as a contracted external associate of the Croatian Restoration Institute performs the restoration of the historical Altar Arms.
 
Gunsmith
Branko Ig. thin thread

PRIJAVA

Lokacija

Ul. Dr. Jurja Dobrile 42

10410 Velika Gorica

Hrvatska

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak  

09.00 - 17.00

Subota

09.00 - 14.00

 

Telefon za upite i informacije +385 1 62 15 567
American Express
Diners Club
Maestro
Master Card
Visa

Servis i trgovina Kavur